About Us

Industrial.png

บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด ภายใต้ ASCG Group

ดำเนินธุรกิจหลัก ในการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรรม ประเภทเครื่องอัดอากาศ และ ผลิตภัณฑ์
กันรั่วในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลายชนิด รองรับงานบริการ
หลังการขาย โดยทีมช่าง ทีมวิศวกร ที่ได้รับการอบรม จากโรงงานผู้ผลิตมาเป็นอย่างดี
บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด ภายใต้ ASCG Group
ในฐานะที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เราตระหนักถึงประโยชน์ และมูลค่าเพิ่ม จากการลด
ความสูญเสียต่าง ๆ อาทิเช่น การซ่อมบำรุง ระยะเวลา Downtime และ โอกาสทางการผลิตที่อาจเสียไป
อันเนื่องมาจาก การ Shutdown ซึ่งความเสียหายนั้น มิอาจประเมินค่าได้

      ดำเนินธุรกิจหลัก ในการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรรม ประเภทเครื่องอัดอากาศ และ ผลิตภัณฑ์กันรั่ว
ในโรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้ง สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลายชนิด รองรับงานบริการหลังการขาย
โดยทีมช่าง ทีมวิศวกร ที่ได้รับการอบรม จากโรงงานผู้ผลิตมาเป็นอย่างดี

      ในฐานะที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เราตระหนักถึงประโยชน์ และมูลค่าเพิ่ม จากการลดความสูญเสียต่าง ๆ
อาทิเช่น การซ่อมบำรุง ระยะเวลา Downtime และ โอกาสทางการผลิตที่อาจเสียไปอันเนื่องมาจาก 
การ Shutdown ซึ่งความเสียหายนั้น มิอาจประเมินค่าได้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

         จากจุดเริ่มต้น ของการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในสายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลของผู้
ก่อตั้งเราได้ศึกษาและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการผลิต ผลผลิต ความปลอดภัย รวมทั้ง
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน ด้านการใช้พลังงาน แรงงาน และ เวลา รวมไปถึง การต่อยอด การลงทุน
ของลูกค้า เพื่อการจัดการงานอุตสาหกรรม ทั้งระบบ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

       >> ผลิตภัณฑ์ เครื่องอัดอากาศ ระบบขับตรง (Direct Driven Air Compressor) ยี่ห้อ QUINCY
และ Air Treatment Products

      >> ผลิตภัณฑ์กันรั่วในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Sealing Products) ยี่ห้อ GARLOCK
และ สายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

      >> ผลิตภัณฑ์ชุดขยายข้อต่อ (Completion Line of Expansion Joints)

      >> ผลิตภัณฑ์ระบบท่อ (Pipeline Products)

      >> เคมีภัณฑ์ ยับยั้งการกัดกร่อน และบำรุงรักษา (Corrosion Inhibitor /Cleaning 
& Maintenance Products)

พันธกิจของเรา

          ด้วยตระหนักถึงคุณค่า ในสิ่งที่ ลูกค้าของเราพึงจะได้รับ เราจึงเน้น การนำส่งคุณภาพ และความเป็น
เอกลักษณ์ทางวิศวกรรม ชั้นนำของโลก เชื่อถือได้ จากการเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
มายาวนานกว่า 20 ปี ภายใต้กลุ่มบริษัท เอเอสซีจี และมียอดขายที่ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง มีผู้ใช้งานอ้างอิง
ระดับโลก อย่างเช่น บริษัท เอ็กซอนโมบิล และ องค์การนาซ่า เป็นต้น

ประสบการณ์  

          ตลอดระยะเวลา การดำเนินกิจการ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัล “ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม” จากโรงงาน
ผู้ผลิต จึงถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจ และเป็นเครื่องยืนยัน ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง
ในการพัฒนาสินค้าและ
บริการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

           ปัจจุบัน เรามีลูกค้า ทั่วประเทศ ในทุกอุตสาหกรรม และ กำลังขยายศักยภาพทางธุรกิจอย่างครบวงจร
โดยยึดพื้นทีอุตสาหกรรมหนักของประเทศ ในจังหวัดระยอง เป็นที่ตั้ง ในการเปิดฐานการให้บริการ คลังสินค้า
และ สำนักงาน พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ

Logo-Anniversary.png

 

GARLOCK1.png

 

Quincy-Logo.png